Lập trình PLC Omron kết nối với Wago 750-354 EtherCAT


Ghi chú:

Hướng dẫn, hình ảnh minh hoạ và video được thực hiện với:


B1: Khai báo cấu hình trạm EtherCAT Wago 750-354 vào phần mềm Sysmac Studio
B2: Kết nối mạng EtherCAT giữa PLC Omron và 750-354 bằng cáp mạng
B3. Viết chương trình đơn giản để test kết nối mạng EtherCAT và các Mô-đun I/O chức năng
B4: Download chương trình xuống PLC Omron NX1P2 và chạy thử