Hướng dẫn sử dụng phần mềm Beckhoff TwinCAT 2


TwinCAT bao gồm các hệ thống chạy thời gian thực cho thực hiện các chương trình điều khiển và môi trường phát triển để lập trình, cấu hình và chẩn đoán:


TwinCAT I/O: giao diện I/O linh hoạt cho tất cả các trường giao thức thông thường.

TwinCAT PLC: cho phép lập trình lên đến bốn thời gian chạy PLC trên một máy tính cá nhân. Chương trình PLC có thể được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, SFC, ST) hoặc CFC.

TwinCAT NC: cho phép di chuyển đồng thời nhiều trục. Có các cấp độ NC PTP (định vị điểm-điểm), NC I (di chuyển tuyến tính và hình tròn của nhóm trục với tối đa tám động cơ) và CNC (mở rộng của NC I với các tính năng CNC truyền thống cho tối đa 32 trục nối tiếp mỗi kênh) để thực hiện mục đích này.