Beckhoff CX8090: Hướng dẫn tải về chương trình PLC

- Từ phần mềm TWinCAT, chọn Open PLC để bắt đầu quá trình upload chương trình CX8090- Chọn loại chip tương ứng khi được hỏi

- Chọn Port 801 để kết nối tới PLC

- Một bảng thông báo sẽ hiện ra trạng thái của quá trình Upload chương trình PLC

- Sau khi quá trình tải  về hoàn tất, chúng ta có thể xem, chỉnh sửa, online và download chương trình PLC