Beckhoff CX8090 | Embedded PC with Ethernet


CX8090 | Máy tính nhúng với Ethernet

CX8090 là một hệ thống điều khiển với một cổng Ethernet chuyển mạch. Nó hỗ trợ các giao thức như Ethernet thời gian thực, ADS UDP/TCP, Modbus TCP client/server hoặc giao tiếp TCP/IP-UDP/IP mở. Các thiết bị đầu cuối K-bus hoặc E-bus có thể được kết nối theo yêu cầu; CX8090 tự động nhận diện loại hệ thống I/O được kết nối trong giai đoạn khởi động. Hệ thống điều khiển được lập trình bằng TwinCAT qua giao diện fieldbus hoặc giao diện Ethernet bổ sung.

Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: CX8090