Beckhoff CX8093 | Embedded PC with PROFINET device
CX8093 | Máy tính nhúng với giao diện thiết bị PROFINET

CX8093 là một hệ thống điều khiển với giao diện thiết bị PROFINET RT. Giao diện PROFINET được thiết kế dưới dạng một switch 2 cổng để thực hiện cấu hình mạng dạng dây chuyền. Các thiết bị K-bus hoặc E-bus có thể được kết nối theo yêu cầu; CX8093 tự động nhận biết loại hệ thống I/O được kết nối trong giai đoạn khởi động. Hệ thống điều khiển được lập trình bằng TwinCAT thông qua giao diện fieldbus hoặc giao diện Ethernet bổ sung.

Xem thêm: