Khai báo, lập trình mạng EtherCAT trong TwinCAT 2


1. Đặt PC/ PLC vào chế độ Config Mode


2. Dùng chức năng Scan Devices để quét tìm các thiết bị I/O trong mạng EtherCAT


3. Sau khi đã Scan được các thiết bị cần thiết, dùng chức năng Activate Configuration để Download cấu hình xuống PLC/ PC

Hình ảnh minh họa: Mạng EtherCAT bao gồm các thiết bị của Beckhoff như CX8090, EL2904, EK1122, EL3054, EK1110


4. Sau khi đã có cấu hình, vào phần TwinCAT PLC để viết chương trình điều khiển


5. Download chương trình xuống PC/PLC và chạy thử


Xem thêm: