Hướng dẫn kết nối HMI Delta DOP-110WS với Máy tính nhúng Beckhoff CX9000Các dòng máy tính nhúng của Beckhoff được hỗ trợ ngoài CX9000:
CX8000, CX90x0, CX1010, CP62xx, CX5010, CP62xx, X1020, CX2020, CPxxxx, C6920, CX2030, CPxxxx, CP6930, CX2040, C65xx, C69xx

1. Trong  phần mềm TwinCAT
- Viết chương trình đơn giản để chạy test kết nối với HMI Delta


- Download chương trình xuống Beckhoff PLC TwinCAT và chạy thử


2. Trong phần mềm Delta DOPSoft, thiết kế giao diện cho HMI
- Thiết kế giao diện HMI Delta đơn giản để kiểm tra kết nối với Beckhoff TwinCAT PLC

- Khai báo cấu hình truyền thông giữa PLC và HMI


- Gán địa chỉ cho các đối tượng Bit trong giao diện HMI Delta

- Gán địa chỉ cho các đối tượng Word/ DWord trong giao diện HMI Delta

- Download chương trình xuống HMI Delta DOP-110WS


- Chạy thử, kiểm tra kết nối giữa HMI Delta và máy tính nhúng PLC Beckhoff

Lập trình, thiết kế giao diện cho HMI Delta kết nối với Beckhoff TwinCAT PLC bằng video: