Hướng dẫn kết nối PLC S7-1200 với ADAM-4055 Modbus RTU1. Cấu hình cho ADAM-40555
- Giao thức truyền thông Modbus RTU
- Địa chỉ modbus: 13 (0D Hex)2. Lập trình PLC Siemens S7-1200 truyền thông với ADAM-4055
- Sử dụng TIA portal
- Viết chương trình đọc/ ghi dữ liệu cho ADAM-4055


Video kết nối PLC S7-1200 với ADAM-4055,