Truyền thông kết nối BK9050 với PLC S7-1200 mạng Ethernet


Cấu hình phần cứng bao gồm:

  • PLC Siemens SIMATIC S7-1200
  • Coupler ethernet Beckhoff BK9050


Phần mềm sử dụng:

  • Siemens TIA Portal : Lập trình PLC Siemens S7-1200
  • Beckhoff KS2000: Đặt IP, cấu hình I/O cho Beckhoff BK9050

Thông tin bổ trợ: