Configuration IP with KS2000 | Beckhoff BK9000, BK9050 và BK9100

1. Chuẩn bị
  • Cấp nguồn cho Coupler Beckhoff
  • Kết nối PC-Coupler bằng cáp USB WAGO


3. Cài đặt địa chỉ IP
- Cài đặt địa chỉ IP cho các BK9000, BK9050 và BK9100 theo ý muốn trong phần mềm Beckhoff KS2000

4. Kết nối mạng LAN và chạy thử với địa chỉ IP mới


5. Hướng dẫn cài đặt địa chỉ IP cho Coupler Beckhoff từng bước bằng Video