Cài đặt  tốc độ (Baud rate) và địa chỉ (ID) của Coupler Wago CANopen

Áp dụng cho  750-307, 750-337, 750-338, 750-347, 750-348, ...


B1: Đặt tất cả các DIP Switch trên Wago 750-337 về vị trí "OFF" ( 750-307, 750-338, 750-347, 750-348 tương tự). Thực hiện bước này trước khi cấp điện.


B2:  Khi đã thực hiện bước 1, Coupler Wago sẽ được đặt vào chế độ Config, có thể bắt đầu cài đặt từ đây.
Set các DIP Switch ON hoặc OFF tương ứng để set Baud rate phù hợp. (Xem thêm bảng Data in trên thiết bị hoặc Giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm)


B3: Sau khi thực hiện cài đặt Baud rate xong, set địa chỉ mong muốn.


B4: Chạy thử và kiểm tra
Sau khi thực hiện cài đặt xong tốc độ và địa chỉ cho các Coupler Wago, có thể kết nối 750-337 vào mạng CANopen và chạy thử.
- Nếu đèn RUN và Đèn I/O sáng xanh như hình ảnh bên dưới: Cấu hình đã được cài đặt đúng và phù hợp với mạng CANopen hiện tại.


Xem thêm: