Wago 750-337, Fieldbus Coupler CANopenHệ thống WAGO I/O 750/753 - Mã hàng 750-337


Fieldbus coupler này kết nối Hệ thống WAGO I/O như một slave với fieldbus CANopen. Dữ liệu được truyền qua PDOs và SDOs.


Fieldbus coupler phát hiện tất cả các module I/O được kết nối và tạo ra một hình ảnh quá trình cục bộ. Dữ liệu của module analog và đặc biệt được gửi qua các từ và / hoặc byte, dữ liệu kỹ thuật số được gửi từng bit.


Hình ảnh quá trình cục bộ được chia thành hai vùng dữ liệu chứa dữ liệu được nhận và dữ liệu cần gửi. Dữ liệu quá trình có thể được gửi qua bus CANopen đến một hệ thống điều khiển để xử lý tiếp. Dữ liệu đầu ra quá trình được gửi qua bus CANopen.


Dữ liệu của các module analog được lưu trữ trong các PDO theo thứ tự các module được kết nối với coupler. Các bit từ các module kỹ thuật số được gửi từng byte và cũng được ánh xạ trong các PDO. Nếu lượng thông tin I/O kỹ thuật số vượt quá tám bit, coupler sẽ tự động bắt đầu với một byte mới.


Tất cả các mục của thư mục đối tượng có thể được ánh xạ theo yêu cầu trong 32 Rx PDOs và 32 Tx PDOs.