Beckhoff CX1900-012x, CX1900-013x | MicroSD cards


Thẻ MicroSD được sử dụng để trao đổi dữ liệu giữa các PC hoặc để lưu trữ dữ liệu.

Thông tin đặt hàng

CX1900-0122 Thẻ nhớ microSD 512 MB

CX1900-0124 Thẻ nhớ microSD 1GB

CX1900-0126 Thẻ nhớ microSD 2GB

CX1900-0128 Thẻ nhớ microSD 4GB

CX1900-0130 Thẻ nhớ microSD 8GB

CX1900-0123 Thẻ nhớ microSD 1 GB, thay vì thẻ nhớ microSD 512 MB*

CX1900-0125 Thẻ nhớ microSD 2 GB, thay vì thẻ nhớ microSD 512 MB*

CX1900-0127 Thẻ nhớ microSD 4 GB, thay vì thẻ nhớ microSD 512 MB*

CX1900-0129 Thẻ nhớ microSD 8 GB, thay vì thẻ nhớ microSD 512 MB*

*Chỉ khả dụng dưới dạng phần mở rộng bộ nhớ flash kết hợp với mô-đun CPU CX theo đơn đặt hàng. Thích hợp cho CX70xx, CX80xx, CX81xx, CX9020.


Thẻ nhớ MicroSD công nghiệp dùng cho các PC nhúng, tích hợp trình điều khiển TwinCAT PLC 2: