PLC Omron NX/ NJ vs Fastech Ezi-SERVO EtherCAT


  1. Khai báo  Ezi-SERVO II trong phần mềm Omron Sysmac Studio
  2. Nạp cấu hình/ chương trình xuống PLC Omron NX/ NJ
  3. Viết chương trình điều khiển Servo
  4. Chạy thử