Hướng dẫn sử dụng Beckhoff TwinCAT 3 với Servo Fastech Ezi-SERVO II EtherCAT1. Khai báo  Ezi-SERVO II trong phần mềm EtherCAT
2. Nạp cấu hình/ chương trình xuống PC/IPC 
3. Online và test chạy thủ công (Manual) Servo Fastech trong TwinCAT 3
4. Viết chương trình điều khiển Servo