Hướng dẫn sử dụng Beckhoff TwinCAT 3 với Omron R88D và Fastech Ezi-SERVO II EtherCAT1. Khai báo  Servo Omron R88D và Ezi-SERVO II trong phần mềm EtherCAT
2. Nạp cấu hình/ chương trình xuống PC/IPC 
3. Online và test chạy thủ công (Manual) Servo Fastech trong TwinCAT 3
4. Viết chương trình điều khiển Servo

  • Video hướng dẫn TwinCAT 3 và Fastech Ezi Servo EtherCAT: Test manual