BC9000: Hướng dẫn cài đặt địa chỉ IP Beckhoff1. Chuẩn bị 
2. Trong phần mềm Beckhoff KS2000
- Bấm Login để kết nối với BC9000


- Vào trình cài đặt để chỉnh sửa địa chỉ IP cho Coupler Beckhoff BC9000
Sau khi thay đổi địa chỉ IP xong, chọn "Apply" để nạp xuống BC9000

Về coupler mạng Ethernet TCP/IP tích hợp trình điều khiển BC9000