Omron NX-ECC202 |  NX-series EtherCAT Coupler Unit

Kết hợp tính linh hoạt trong cấu hình Remote I/O với tốc độ và xác định của EtherCAT
• Đơn vị kết nối EtherCAT là liên kết giữa mạng điều khiển máy EtherCAT và các đơn vị I/O NX-series. Với các đơn vị I/O từ các mô hình cơ bản đến các mô hình đồng bộ tốc độ cao, NX-series là sự kết hợp hoàn hảo cho Bộ điều khiển Tự động hóa Máy Sysmac.