B&R Mass memory


Nhà sản xuất: B&R
Mã đặt hàng: Như danh sách bên dưới
Chủng loại: Thiết bị lưu trữ

Danh sách mã hàng thiết bị lưu trữ cho máy tính công nghiệp B&R
5A5001.01 Hard disk 420 MB w/DP (ST9420AG) 1)
Hard disk 420 MB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 420 MB
and rubber suspension.
5A5001.02 Hard disk 1.44 GB w/DP (MK1403MAV) 1)
Hard disk 1.44 GB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 1.44 GB
and rubber suspension.
5A5001.03 Hard disk 2.1 GB (MK2110MAT) 1)
Hard Disk 2.1 GB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 2.1 GB and
fixed mounting.
5A5001.04 Hard disk 4.3 GB (MK4309MAT) 1)
Hard Disk 4.3 GB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 4.3 GB and
fixed mounting.
5A5001.05 Hard disk 6 GB w/DP (MHK2060AT) 1)
Hard disk 6 GB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 6 GB and
rubber suspension.
5A5001.08 Hard disk 6 GB (MHK2060AT) 1)
Hard Disk 6 GB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 6 GB and
fixed mounting.
5A5001.10 Hard disk 20 GB (MHR2020AT#SV) 1)
Hard Disk 20 GB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 20 GB and
fixed mounting.
5A5001.12 Hard disk 20 GB (MHS2020AT-ED) 1)
Hard Disk 20 GB 2.5" (63.5 mm); removable hard disk with a storage capacity of 20 GB and
fixed mounting.
5A5001.13 Hard Disk 20 GB w/CF (MHS2020AT-ED)
Hard disk 20 GB 2.5“ and slide-in CompactFlash slot, fixed mounting, 20 GB memory
capacity, without CompactFlash card.
5A5001.15 Hard disk 30 GB (MHT2030AR)
Hard disk 30 GB 2.5" (63.5 mm) removable hard disk with a storage capacity of 30 GB and
fixed mounting.
5A5001.16 Hard disk 30 GB w/CF (MHT2030AR)
Hard disk 30 GB 2.5“ and slide-in CompactFlash slot, fixed mounting, 30 GB memory
capacity, without CompactFlash card.
5A5001.17 Hard disk 30 GB (ST930813AM)
Hard disk 30 GB 2.5" (63.5 mm) removable hard disk with a storage capacity of 30 GB and
fixed mounting.
5A5001.18 Hard disk 30 GB w/CF (ST930813AM)
Hard disk 30 GB 2.5“ and slide-in CompactFlash slot, fixed mounting, 30 GB memory
capacity, without CompactFlash card.
5A5001.19 Hard Disk 40 GB (EE25)
Hard disk 40 GB 2.5" (63.5 mm) removable hard disk with a storage capacity of 40 GB and
fixed mounting.
5A5001.20 Hard Disk 40 GB w/CF (EE25)
Hard disk 40 GB 2.5“ and slide-in CompactFlash slot, fixed mounting, 40 GB memory
capacity, without CompactFlash card.
5CFCRD.0032-01 CompactFlash 32 MB True IDE SanDisk/R2
CompactFlash card with 32 MB Flash PROM, and true IDE/ATA interface.
5CFCRD.0032-02 CompactFlash 32 MB TrueIDE SanDisk/A
CompactFlash card with 32 MB Flash PROM, and true IDE/ATA interface.
5CFCRD.0064-01 CompactFlash 64 MB True IDE SanDisk/R2
CompactFlash card with 64 MB Flash PROM, and true IDE/ATA interface.
5CFCRD.0064-02 CompactFlash 64 MB TrueIDE SanDisk/A
CompactFlash card with 64 MB Flash PROM, and true IDE/ATA interface.
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MB TrueIDE SSI
CompactFlash card with 64 MB SLC NAND Flash and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0128-01 CompactFlash 128 MB True IDE SanDisk/R2
CompactFlash card with 128 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0128-02 CompactFlash 128 MB TrueIDE SanDisk/A
CompactFlash card with 128 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MB TrueIDE SSI
CompactFlash card with 128 MB SLC NAND flash and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0128-01 CompactFlash 196 MB True IDE SanDisk/R2
CompactFlash card with 196 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0256-01 CompactFlash 256 MB True IDE SanDisk/R2
CompactFlash card with 256 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0256-02 CompactFlash 256 MB TrueIDE SanDisk/A
CompactFlash card with 256 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MB TrueIDE SSI
CompactFlash card with 256 MB SLC NAND flash and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0384-01 CompactFlash 384 MB True IDE SanDisk/R2
CompactFlash card with 384 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0512-01 CompactFlash 512 MB True IDE SanDisk/R2
CompactFlash card with 512 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0512-02 CompactFlash 512 MB TrueIDE SanDisk/A
CompactFlash card with 512 MB flash PROM and True IDE/ATA interface
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MB TrueIDE SSI
CompactFlash card with 512 MB SLC NAND flash and True IDE/ATA interface
5CFCRD.1024-02 CompactFlash 1024 MB TrueIDE SanDisk/A
CompactFlash card with 1024 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1024 MB TrueIDE SSI
CompactFlash card with 1024 MB SLC NAND flash and True IDE/ATA interface
5CFCRD.2048-02 CompactFlash 2048 MB TrueIDE SanDisk/A
CompactFlash card with 2048 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2048 MB TrueIDE SSI
CompactFlash card with 2048 MB SLC NAND flash and True IDE/ATA interface
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4096 MB TrueIDE SSI
CompactFlash card with 4096 MB SLC NAND flash and True IDE/ATA interface
9A0009.01 PC card Flash 6MB True IDE
PC card ATA Flash 6 MB Type II PCMCIA card with 6 MB Flash PROM and true IDE/ATA
mode
9A0009.02 PC card Flash 40MB True IDE
PC card ATA Flash 40 MB Type II PCMCIA card with 40 MB Flash PROM and true IDE/ATA
mode
9A0009.03 PC card Flash 20MB True IDE
PC card ATA Flash 20 MB Type II PCMCIA card with 20 MB Flash PROM and true IDE/ATA
mode
9A0009.04 PC card Flash 110MB True IDE
PC card ATA Flash 110 MB Type II PCMCIA card with 110 MB Flash PROM and true
IDE/ATA mode
9A0009.05 PC card Flash 60MB True IDE
PC card ATA Flash 60 MB Type II PCMCIA card with 60 MB Flash PROM and true IDE/ATA
mode
9A0009.06 PC card Flash 220MB True IDE FMC
PC card ATA Flash 220 MB Type II PCMCIA card with 220 MB Flash PROM and true
IDE/ATA mode
9A0009.07 PC card Flash 220MB True IDE
PC card ATA Flash 220 MB Type II PCMCIA card with 220 MB Flash PROM and true
IDE/ATA mode
9A0009.08 PC card Flash 48MB True IDE
PC card ATA Flash 48 MB Type II PCMCIA card with 48 MB Flash PROM and true IDE/ATA
mode
9A0009.09 PC card Flash 440MB True IDE
PC card ATA Flash 440 MB Type II PCMCIA card with 440 MB Flash PROM and true
IDE/ATA mode
9A0015.01 CompactFlash 20MB TrueIDE
Compact Flash card with 20 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.02 CompactFlash 64MB TrueIDE
Compact Flash card with 64 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.03 CompactFlash 10MB TrueIDE
Compact Flash card with 10 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.04 CompactFlash 48MB TrueIDE
Compact Flash card with 48 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.05 CompactFlash 128MB TrueIDE
Compact Flash card with 128 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.06 CompactFlash 32MB TrueIDE
Compact Flash card with 32 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.07 CompactFlash 8MB TrueIDE
Compact Flash card with 8 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.08 CompactFlash 192MB TrueIDE
Compact Flash card with 192 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.09 CompactFlash 320MB TrueIDE
Compact Flash card with 320 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface
9A0015.10 CompactFlash 256MB TrueIDE
Compact Flash card with 256 MB Flash PROM and true IDE/ATA interface

Xem thêm: