Hướng dẫn download chương trình xuống HMI Schneider


Trước khi bạn có thể tải xuống một dự án (project), nó phải được xác nhận hợp lệ và biên dịch thành công. Hoạt động tải xuống chuyển tất cả các tệp cần thiết đến máy mục tiêu (HMI) để chạy ứng dụng người dùng.


Có các phương pháp khác nhau để tải xuống dự án của bạn. Chọn phương pháp phù hợp nhất với nhu cầu và môi trường phát triển của bạn. Tải xuống Ethernet và USB yêu cầu kết nối máy phát triển và máy mục tiêu với nhau. Tải xuống Hệ thống Tệp (Thẻ SD hoặc USB) phù hợp nhất khi tải xuống vào một máy mục tiêu từ xa mà không có mạng có sẵn.


Phương pháp Tải Xuống (Download)
  • Ethernet: Tải Xuống Dự Án qua Ethernet
  • USB: Tải Xuống qua Cổng USB
  • Hệ Thống Tệp (USB Drive): Tải Xuống vào Ổ Đĩa USB
Tải xuống Ethernet chuyển tệp đến máy mục tiêu sử dụng cổng Ethernet. Sau khi ứng dụng người dùng được tải xuống thành công qua mạng đến máy mục tiêu, Vijeo Designer Basic Runtime tải và chạy ứng dụng người dùng.

Tải xuống Hệ thống Tệp (USB Drive) tải xuống ứng dụng người dùng và các tệp hệ thống runtime vào ổ đĩa USB. Khi khởi động, máy mục tiêu sao chép các tệp hệ thống runtime vào bộ nhớ và chạy ứng dụng người dùng.

Tải xuống USB chuyển tệp đến máy mục tiêu thông qua cáp USB đến cổng USB của máy mục tiêu. Sau khi ứng dụng người dùng được tải xuống thành công vào máy mục tiêu, Vijeo Designer Basic Runtime tải và sau đó chạy ứng dụng người dùng.

Dữ liệu được tạo ra khi chạy được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ phụ hoặc tùy chọn bị ghi đè trong quá trình tải xuống: công thức và bảo mật. Tuy nhiên, dữ liệu công thức và bảo mật được bảo tồn trong quá trình tải xuống nếu bạn đã bật Bảo tồn Dữ liệu Runtime trong các thuộc tính mục tiêu và đã chọn công thức và/hoặc bảo mật trong hộp thoại Bảo tồn Dữ liệu Runtime.

Dữ liệu được tạo ra khi chạy được bảo tồn trong quá trình tải xuống bao gồm: đăng nhập dữ liệu, cảnh báo (.csv) và ảnh chụp màn hình.

Dữ liệu được lưu trữ trên SRAM, chẳng hạn như đăng nhập dữ liệu, sao lưu cảnh báo, biến giữ lại và nhật ký sự kiện, sẽ bị xóa khi tải xuống nếu bạn chọn ô kiểm Xóa Tất Cả Dữ Liệu Khi Chạy trong quá trình tải xuống.

Cài đặt cấu hình khi chạy bị ghi đè sau khi tải xuống dự án, ngoại trừ cài đặt Mạng, Độ sáng, Tương phản và Đèn nền.

Ví dụ minh họa từng bước download chương trình HMI Schneider bằng hình ảnh:
- B1:  Biên dịch và kiểm tra lỗi với công cụ "Validate" và "Build"
B2: Chọn phương pháp nạp chương trình tương ứng (Bao gồm Ethernet, USB và bộ nhớ USB)


B3: Chọn công cụ "Download Target" từ thanh menu để nạp chương trình xuống HMI

- Màn hình HMI hiển thị trạng thái đang download

- Thông báo quá trình download hoàn thành ở cuối giao diện phần mềm Vijeo Designer


Ghi chú: Hình ảnh/ video minh họa được thực hiện với
Xem thêm: