Wago 750-469: Mô-đun đọc nhiệt độ cảm biến K


1. Kết nối cảm biến nhiệt độ loại K với Mô-đun 750-469 như hình trên

2. Trong phần mềm WAGO I/O CHECK, dễ dàng xem được hiển thị giá trị nhiệt độ mà cảm biến đo được