Beckhoff EP1908-0002 | EtherCAT Box, 8-channel digital input, 24 V DC, M12, TwinSAFEEP1908-0002 | Hộp EtherCAT, 8 đầu vào kỹ thuật số, 24 V DC, M12, TwinSAFE

Bộ phần TwinSAFE EP1908-0002 là một hộp EtherCAT kỹ thuật số dành cho các cảm biến với các liên lạc không tiềm năng cho 24 V DC. Nó có tám đầu vào an toàn. Tín hiệu được truyền qua FSoE đến một bộ phận có khả năng Logic TwinSAFE và có thể được sử dụng để đánh giá chúng từ quan điểm an toàn.

EP1908-0002 có các tham số an toàn để điều chỉnh chức năng một cách cụ thể cho các yêu cầu hướng an toàn tương ứng (ví dụ: đánh giá một kênh so với đánh giá hai kênh, kiểm tra các kênh riêng lẻ). Ngoài ra, theo dõi dừng động cơ cũng có thể được thực hiện.

Các tham số an toàn không được lưu trực tiếp trên bộ phận, mà được truyền đến bộ phận đầu vào thông qua một bộ phận có khả năng Logic TwinSAFE khi ứng dụng an toàn được khởi động. Điều này đơn giản hóa quy trình dịch vụ, vì bộ phận có thể được thay thế một cách đơn giản. Các tham số quan trọng cho an toàn được chuyển đến bộ phận mới khi ứng dụng an toàn được khởi động lại.

Các tính năng đặc biệt:
  • 8 đầu vào an toàn
  • Phát hiện xuyên mạch
  • Đánh giá một kênh so với đánh giá hai kênh trực tiếp trên bộ phận
  • Kiểm tra các kênh có thể được kích hoạt một cách riêng lẻ
  • Theo dõi dừng động cơ