Beckhoff EL6900 | EtherCAT Terminal communication interface, TwinSAFE LogicEL6900 | Giao diện liên lạc EtherCAT Terminal, Logic TwinSAFE

Thành phần TwinSAFE EL6900 là một bộ điều khiển an toàn riêng biệt. Nó được sử dụng để thực hiện các ứng dụng hướng an toàn dựa trên các giá trị Boolean. Để đạt được mục đích này, có sẵn các khối chức năng được chứng nhận cho phép xử lý tín hiệu đầu vào an toàn và tạo ra tín hiệu đầu ra an toàn. Các chức năng của các khối chức năng bao gồm từ các chức năng Boolean đơn giản như AND và OR đến các khối chức năng phức tạp để tắt chức năng an toàn.

Với chức năng sao lưu và khôi phục, EL6900 cung cấp thêm một cách đơn giản để thay thế bộ điều khiển an toàn trong trường hợp cần sửa chữa.

EL6900 có thể an toàn trao đổi dữ liệu qua FSoE với tối đa 128 thiết bị liên lạc an toàn.

EL6900 được lập trình bằng TwinCAT 3 Safety Editor hoặc TwinCAT 2.

Các tính năng đặc biệt:
  • Ứng dụng an toàn dựa trên các giá trị Boolean
  • Lên đến 128 kết nối an toàn
  • Lên đến 255 khối chức năng
  • Lên đến 32 nhóm TwinSAFE
  • Lên đến 8 người dùng
  • Hỗ trợ sao lưu và khôi phục