Beckhoff EL2904 | Bộ kết nối EtherCAT, đầu ra kỹ thuật số 4 kênh, 24 V DC, 0.5 A, TwinSAFE
Bộ phận EL2904 TwinSAFE là một đầu ra kỹ thuật số với bốn kênh. Nó có thể điều khiển các cơ cấu 24 V DC với tối đa 0.5 A trên mỗi kênh và có bốn đầu ra an toàn. Các đầu ra được điều khiển bởi một thành phần TwinSAFE Logic thông qua FSoE. Nếu phát hiện lỗi (dừng đột ngột), bộ phận sẽ tự động tắt nguồn.

EL2904 có các thông số an toàn để điều chỉnh chức năng đến các yêu cầu an toàn tương ứng. Ví dụ, việc đo dòng tại đầu ra và kiểm tra các đầu ra có thể được cấu hình để phát hiện các mạch chéo và phản ứng một cách thích hợp.

Ngoài ra, các đầu ra tiêu chuẩn có thể được kích hoạt cho EL2904. Kết quả là, các đầu ra tiêu chuẩn tương ứng sẽ có sẵn trong hình ảnh quá trình song song và được AND nội bộ với các đầu ra an toàn của EL2904. Các tín hiệu đầu ra an toàn, được điều khiển bởi một TwinSAFE Logic, sẽ phát hành lệnh phát hành an toàn cho các tín hiệu tiêu chuẩn, mà có thể được kích hoạt bởi hệ thống điều khiển không phải an toàn độc lập với chu kỳ của bộ điều khiển an toàn và FSoE. Điều này cho phép thời gian chuyển đổi đầu ra nhanh hơn, miễn là bộ điều khiển an toàn phát hành lệnh phát hành cần thiết cho đầu ra.

Các thông số an toàn không được lưu trực tiếp trên thành phần, mà được truyền đến thành phần thông qua một thành phần TwinSAFE Logic khi ứng dụng an toàn được khởi động. Điều này đơn giản hóa các thủ tục dịch vụ, vì bộ phận có thể được thay thế một cách đơn giản. Các thông số an toàn quan trọng được chuyển sang bộ phận mới khi ứng dụng an toàn được khởi động.

Tính năng đặc biệt:
  • 4 đầu ra an toàn
  • đo dòng tích hợp
  • kiểm tra các kênh có thể được kích hoạt
  • Đầu ra tiêu chuẩn có thể được