Beckhoff KL2622 | Bus Terminal


KL2622 | Bus Terminal, đầu ra relay 2 kênh, 230 V AC, 30 V DC, 5 A, không có tiếp xúc điện năng.

Đầu ra của KL2622 có hai relay, mỗi relay có một tiếp xúc duy nhất và có thể được sử dụng để chuyển đổi các thiết bị yêu cầu nguồn điện chính và hoạt động lên đến 230 V AC. Các tiếp xúc relay của KL2622 là không tiếp xúc điện tiềm và không được kết nối với các tiếp xúc điện năng.