Beckhoff KL2612 | Bus Terminal


KL2612 | Bus Terminal, 2 kênh đầu ra relay, 125 V AC, 30 V DC, 0.5 A AC, 2 A DC

Đầu ra KL2612 điều khiển hai relay, mỗi relay có một tiếp điểm đóng mở, dưới sự điều khiển của thiết bị tự động hóa. Nó có các tiếp điểm độc lập với nguồn điện. Các tiếp điểm nguồn không được lặp lại.