Beckhoff EL3356| EtherCAT Terminal, 1-channel analog input, 16Bit


EL3356 | Đầu vào analog 1 kênh EtherCAT Terminal cho phép kết nối trực tiếp của một resistor bridge hoặc load cell trong công nghệ kết nối 4 hoặc 6 dây. Tỷ lệ giữa điện áp cầu UD và điện áp cung cấp UREF được xác định đồng thời trong mạch đầu vào và giá trị tải cuối cùng được tính toán dưới dạng giá trị quá trình dựa trên các thiết lập trong terminal. Với tự hiệu chỉnh tự động (có thể tắt) và bộ lọc động, terminal với chu kỳ đo lường 10 ms có thể được sử dụng cho các đo lường chậm với độ chính xác cao.