Beckhoff KL9010 | End terminal


Module KL9010 bus end là thiết bị cần thiết cho việc trao đổi dữ liệu giữa Bus Coupler và Bus Terminals. Mỗi bộ phận phải được kết thúc ở phía bên phải với một module KL9010 bus end. Module bus end này không có bất kỳ chức năng hoặc cơ sở kết nối nào khác.


Xem thêm: