Hilscher  NL 50-MPI | S7-200/300/400 Ethernet programming connectorĐầu nối lập trình Ethernet S7-200/300/400

Bảo trì từ xa, lập trình và hiển thị S7-SPS qua Ethernet

  • Kết nối qua bất kỳ cổng PROFIBUS/MPI/PPI nào còn trống
  • Giải pháp thay thế hiệu quả về chi phí so với các CP Ethernet S7 gốc
  • Tích hợp trình điều khiển tự động vào bất kỳ công cụ kỹ thuật S7 nào
  • Kết nối dễ dàng hai PLC mà không cần giao diện Ethernet
  • Kết nối ngay lập tức các thiết bị HMI tương thích với S7 qua Ethernet
  • Truy cập dễ dàng qua các ứng dụng do khách hàng phát triển, ví dụ như C++, C#Video test thử kết nối NL 50-MPI với PLC Siemens S7-300: