Phần mềm lập trình PLC Schneider Modicon Unity Pro XL


Phần mềm Schneider Unity Pro XL hỗ trợ các dòng PLC/ CPU Modicon như:
Modicon M340
 • BMX P34 1000
 • BMX P34 2000
 • BMX P34 2010
 • BMX P34 20102
 • BMX P34 2020
 • BMX P34 2030
 • BMX P34 20302
 • BMX PRA 0100

Modicon M580
 • BME H58 2040
 • BME H58 4040
 • BME H58 6040
 • BME P58 1020
 • BME P58 2020
 • BME P58 2040
 • BME P58 3020
 • BME P58 3040
 • BME P58 4020
 • BME P58 4040
 • BME P58 5040
 • BME P58 6040

Momentum Unity
 • 171 CBU 78090
 • 171 CBU 98090
 • 171 CBU 98091

Premium
 • TSX H57 24M
 • TSX H57 44M
 • TSX P57 0244M
 • TSX P57 104M
 • TSX P57 154M
 • TSX P57 1634M
 • TSX P57 204M
 • TSX P57 254M
 • TSX P57 2634M
 • TSX P57 304M
 • TSX P57 453M
 • TSX P57 3634M
 • TSX P57 454M
 • TSX P57 4634M
 • TSX P57 554M
 • TSX P57 5634M
 • TSX P57 6634M
 • TSX P57CA 0244M
 • TSX P57CD 0244M
 • TSX PCI57 204M
 • TSX PCI57 354M

Quantum
 • 140 CPU 311 10
 • 140 CPU 434 12A/U
 • 140 CPU 534 14A/B/U
 • 140 CPU 651 50
 • 140 CPU 651 60
 • 140 CPU 652 60
 • 140 CPU 658 60
 • 140 CPU 670 60
 • 140 CPU 671 60
 • 140 CPU 672 60
 • 140 CPU 672 61
 • 140 CPU 678 61
Video về phần mềm Schneider Modicon PLC Unity Pro XL: