Online Schneider PacDrive LMC 100/101C/106/201/216C


Phần mềm kết nối PC với PacDrive LMC:
  • SoMachine
  • SoMachine Motion
  • Machine Expert
  • EcoStruxure Machine Expert

Các dòng PacDrive LMC có thể áp dụng:
  • Schneider PacDrive LMC 100
  • Schneider PacDrive LMC 101C
  • Schneider PacDrive LMC 106
  • Schneider PacDrive LMC 201
  • Schneider PacDrive LMC 216C