S7-1200 kết nối với S7-200 SMART (không cần lập trình)Hướng dẫn các bước thực hiện:

1. Lập trình trên PLC Siemens S7-1200 để đọc/ ghi dữ liệu lên Siemens S7-200 SMART

2. Viết chương trình cho PLC S7-1200 như bình thường

3. Trên PLC Siemens S7-200 SMART, lập trình chương trình như bình thường. Không cần viết chương trình truyền thông.

4. Download chương trình xuống PLC và chạy thử.