Truyền thông PLC Wago với PLC Siemens Modbus TCP/IPKết nối PLC Siemens S7-1200 với WAGO 750-842 hoặc các model tương tự như: WAGO 750-893, 750-823, 750-882, 750-843, 750-885, 750-891, 750-8101, 750-8210, 750-8100, 750-8212, 750-862, 750-8102, 750-8212, 750-890, 750-832, 750-8215, 750-8214, 750-8208, 750-8211, 750-8216, 750-8217, 750-8001,...Thực hiện tương tự đối với các dòng PLC khác của Siemens như SIMATIC S7-200, S7-300, S7-400, S7-1500.