Download chương trình PLC Schneider M218 (Nhãn trắng và nhãn xanh)


- Mở chương trình PLC với phần mềm Schneider SoMachine hoặc Machine Expert

- Tại danh sách thiết bị, chọn PLC TM218 muốn kết nối.
PLC Schneider M218 phổ biến với các phiên bản Version 2, Version 3, Version 4 (Nhãn trắng) và Vesion 5 (Nhãn xanh).
PLC Schneider M218 phiên bản V4 - Nhãn trắng

- PLC Schneider TM218 Version 5 - Nhãn xanh

- Từ thanh Menu, tại tab Online - Chọn Login để đăng nhập vào PLC

- Bấm tổ hợp phím "ALT + F" khi được hỏi.

- Chọn "Yes" để Login vào PLC TM218

- Chọn "Yes" để download chương trình từ PC xuống PLC TM218

- Sau khi tải xuống chương trình cho PLC, có thể online xem trạng thái ngõ vào/ ra cũng như chương trình PLC


- Video thao tác Download chương trình PLC Schneider M218