Hướng kết nối truyền thông HMI Delta DOP-110WS với PLC WAGO 750-842

(Các dòng HMI Detal và PLC Wago có cổng Ethernet thực hiện tương tự)

1. Viết chương trình PLC Wago để kết nối với HMI Delta
- Viết chương trình đơn giản cho PLC Wago 750-842, tạo bit flash

- Xuất tín hiệu ra các cổng vật lý của PLC Wago

- Download chương trình xuống PLC Wago


2. Thiết kế giao diện màn hình HMI để kết nối truyền thông Ethernet với PLC Wago
- Thiết kế giao diện HMI Delta DOP-110WS truyền thông với PLC WAGO 750-842

- Khai báo cấu hình truyền thông giữa HMI Delta và PLC Wago


- Gán địa chỉ Word trên HMI với ô nhớ tương ứng trên PLC

-  Gán địa chỉ Bit trên HMI với ô nhớ tương ứng trên PLC

- Download chương trình xuống HMI Delta DOP-110WS


3. Chạy thử và kiểm tra kết nối

Video kết nối Ethernet PLC Omron với HMI Delta

Xem thêm:

>> Hướng dẫn HMI Delta