Kết nối EthernetIP HMI Delta DOP-110WS với PLC Omron NX1P2

(Các dòng HMI và PLC khác thực hiện tương tự)


1. Thiết kế giao diện màn hình HMI Delta với phần mềm DOPSoft
- Lập trình hình HMI DOP-110WS đơn giản để thử kết nối với PLC Omron NX1P2


- Lựa chọn kết nối qua cổng kết nối Ethernet, giao thức Ethernet IP dành cho PLC Omron dòng NJ/NX, EthernetIP (NJ/NX Series) (Use Tags)

- Vào mục "Import" để nhập Tags của PLC Omron NX/NJ  vào HMI Delta DOP100


- Link bit PLC Omron vào HMI Delta- Link Word PLC Omron vào HMI Delta


2. Viết chương trình PLC Omron đơn giản với phần mềm Sysmac Studio
- Viết 1 đoạn chương trình test đơn giản để chạy thử kết nối với HMI Delta DOP-110WS

- Transfer chương trình xuống PLC Omron NX1P2 sau khi viết xong


- Xuất file Tags Name để HMI "Import" vào ở mục 1


3. Chạy thử và kiểm tra kết nối giữa HMI Delta và PLC Omron