Truyền thông HMI Delta DOP-110WS với PLC Schneider M258


1. Viết chương trình cho PLC Schneider với phần mềm SoMachine hoặc Machine Expert

- Viết chương trình PLC Schneider đơn giản để kiểm tra kết nối với HMI Delta


- Download chương trình vào PLC và online kiểm tra


2. Thiết kế giao diện HMI Delta với phần mềm DOPSoft
- Thiết kế giao diện đơn giản cho HMI DOP-110WS

- Khai báo cấu hình truyền thông cho DOP-110WS với Schneider M258

- Gán địa chỉ bit cho đối tượng trên HMI

- Gán địa chỉ word cho đối tượng trên HMI

- Download chương trình xuống HMI Delta DOP-110WS

- Online và chạy thử


Video truyền thông kết nối PLC Schneider M258 với HMI Delta DOP-110WS, Các dòng PLC Schneider và HMI Delta khác thực hiện tương tự