WAGO 750-475/020-000; 2AI; 0 … 5 A AC/DC

Hệ thống WAGO I/O 750/753 mục số 750-475/020-000
Module vào tín hiệu analog 2 kênh, đầu vào điện dòng xoay chiều và cả dòng điện một chiều trong khoảng từ 0 đến 5 A, đầu vào sử dụng phương pháp khác biệt.
Module đầu vào analog xử lý dòng xoay chiều và dòng một chiều với phạm vi từ 0 đến 5 A (rms).
Dòng dẫn tối đa không được vượt quá 6 A.
Đầu vào khác biệt được cách điện điện.
Các mặt trường và hệ thống nội bộ được cách điện điện.
Điện áp hệ thống được sử dụng để cung cấp điện áp.
Các kênh đầu vào là các đầu vào khác biệt.
Lớp che chắn được kết nối trực tiếp với đường ray DIN.